Child Alert - system alarmowy w przypadku zaginięcia dziecka

Strona główna Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Główna Policji (KGP) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Child Alert.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-02-24

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-02-24 na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Konsorcjum Firm:

  1. InfoStrategia Sp. z o.o. – lider
  2. InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy sp. j. - członek
  3. Sevenet S.A. - członek

oraz

MIGAJ OK. Olgierd Kosiba Spółka komandytowa.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marcin Gąsiorowski, adres poczty elektronicznej dostepnosc-cyfrowa@policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 72 129 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Głównej Policji, w której interesanci mogą załatwić sprawę, pozostającą we właściwości Komendy Głównej Policji, znajduje się na ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem na ogrodzeniu od ul. Broniwoja i od ul. Ksawerów oraz ul. Puławskiej oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie drzwi głównych znajduje się dzwonek przywoławczy.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia i jest oznaczone napisami  „BIURO PRZEPUSTEK”. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po lewej stronie od wejścia znajdują się dwa aparaty telefoniczne, w tym jeden na wysokości umożliwiającej korzystanie z aparatu osobie poruszającej się na wózku. możesz z nich skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KGP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KGP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. Schody te można pokonać za pomocą platformy.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokojach przyjęć interesantów, które znajdują się po prawej stronie biura przepustek. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku jest winda. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Broniwoja wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Biurze Przepustek jest przenośna pętla indukcyjna.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W Biurze Przepustek jest usługa tłumacza polskiego języka migowego i systemu językowo-migowego online. Usługa ta jest dostępna od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 8:15-16:15.

Tłumacz polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i  jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego w Komendzie Głównej Policji przejdź:

http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/jezyk-migowy/23442,Informacja-o-srodkach-wspierajacych-komunikowanie-sie.html

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Panią Martą Krasuską, adres poczty elektronicznej marta.krasuska@policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 72 157 44.

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu językowo-migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Panią Martą Krasuską, adres poczty elektronicznej marta.krasuska@policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 72 157 44.

Powrót do początku